Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

Program Studiów

15:18

Program Studium łączy elementy teorii ewaluacyjnych oraz procedury i techniki ewaluacji, z praktyką ewaluacji projektów społecznych i gospodarczych. Dostarcza również wiedzy na temat realizacji polityki społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej. Takie ujęcie umożliwia bezpośrednie odniesienie wiedzy z zakresu ewaluacji – metod, technik i procedur badawczych – do konkretnych programów społeczno-ekonomicznych oraz projektów wspierających strukturalną politykę Unii Europejskiej.

Program tworzy pięć obowiązkowych bloków tematycznych:

Ewaluacja – pojęcia, cele, społeczny kontekst
Zajęcia mają na celu wprowadzenie podstawowych pojęć, takich np. jak ewaluacja, ewaluacja ex-ante, ex-post, ocena, monitoring, wyjaśnienie zapotrzebowania na ewaluację i wykorzystania jej wyników. Podczas zajęć, prowadzonych w formie wykładów z elementami ćwićzeń, przedstawione są różne podejścia do ewaluacji, uwarunkowane z jednej strony metodologicznie (ujęcie socjologiczne, pedagogiczne, ekonomiczne, psychologiczne), z drugiej – obszarem zastosowania i wykorzystania rezultatów.

Formy interwencji publicznej – projekty Unii Europejskiej
Zajęcia dostarczają słuchaczom wiedzy na temat instrumentów polityki strukturalnej i spójności Unii Europejskiej oraz    programów i projektów – jako podstawowych form jej wdrażania. Wiedza z tego zakresu ma umożliwić przyszłym ewaluatorom dostosowanie procedury planowania i przeprowadzenia ewaluacji projektów do specyfiki poszczególnych programów. Zajęcia akcentują podobieństwa i różnice między tymi programami w podejściu do problemu zarządzania projektami, ewaluacji i monitoringu. W tym bloku dominują wykłady ilustrowane analizą przykładów.

Metody i techniki socjologiczne w ewaluacji
Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie przygotowania i realizacji badań, mających zastosowanie w procesie ewaluacji programów/projektów. Ewaluator musi umieć samodzielnie określić, jak zaplanować i zrealizować badanie typu ilościowego i jakościowego, a także jak opracować icg wyniki. Zajęcia zmierzają do ukształtowania umiejętności postawienia problemu badawczego i problemów szczegółowych; wyboru do badania właściwej kategorii osób i właściwej techniki badawczej, pozwalających rozstrzygnąć postawiony problem; przygotowania i realizacji badań przy zastosowaniu technik ilościowych i jakościowych; opracowania i interpretacji wyników. Słuchacze zapoznają się także z podstawowymi zasadami analizy dokumentów, wykorzystywanych w procesie ewaluacji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Wskaźniki i metody ekonomiczne w programach i projektach Unii Europejskiej
Wykłady z elementami ćwiczeń mają zapoznać słuchaczy ze specyfiką wskaźników, ich rolą w monitorowaniu i ewaluacji, obszarami zastosowania oraz podstawowymi zasadami konstrukcji. Na przykładach pokazywane są możliwości, wybór i określanie wskaźników oraz ich przydatność na różnych etapach „życia” projektów i programów. W ramach tego bloku prezentowane są także wybrane metody z zakresu nauk ekonomicznych, znajdujące zastosowanie w procesie monitorowania i ewaluacji.

Planowanie i projektowanie ewaluacji
Na przykładzie wybranych projektów społecznych i ekonomicznych (78 godzin). Seminaria i zajęcia warsztatowe mają ukształtować umiejętność planowania, projektowania i prowadzenia ewaluacji wybranych projektów. Warsztaty wykorzystują znajomość metod i narzędzi badawczych do monitorowania i ewaluacji. Ewaluacja omawiana jest na przykładzie konkretnych dokumentów Komisji Europejskiej (wnioski, przewodniki dla ewaluatorów, arkusze ewaluacyjne itp.), opracowywanych dla poszczególnych programów. Słuchacze zapoznają się z formami prezentacji badań w różnego typu raportach. Wykonują także projekt indywidualny, np. zaprojektowanie monitoringu i ewaluacji, ewaluacja konkretnego projektu, przygotowanie narzędzi badawczych do określonego zadania itp.
W ramach tego bloku większość zajęć prowadzona jest przez praktyków w dziedzinie ewaluacji.

Program Studium jest elastyczny i na bieżąco dostosowywany do wykształcenia i doświadczeń zawodowych słuchaczy.

Praca dyplomowa
Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas dwóch semestrów Studium Słuchacze przygotowują w kilkuosobowych grupach pracę dyplomową. Polega ona na opracowaniu projektu ewaluacji, w oparciu o realne projekty finansowane przez Unię Europejską. Projekty te przygotowywane są na seminariach dyplomowych pod kierunkiem ewaluatorów praktyków, przy wsparciu innych wykładowców Studium.

Przy Studium działa Rada Programowa, do której zadań należy bieżące dostosowywanie programu Studium zgodnie z obowiązującymi standardami procesów ewaluacyjnych. W skład Rady Programowej Studium wchodzą:

Dr hab. Ireneusz Białecki, prof. UW
Dr Anna Darska
Dr Robert Sobiech
Dr Tomasz Sobierajski
Dr hab. Paweł Sztabiński, prof. UW

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171