Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

Kadra

16:27

Zajęcia na Studium prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego: socjologów, ekonomistów, statystyków, a także przez specjalistów z zakresu polityki unijnej, jak również przez profesjonalnych ewaluatorów. Dzięki temu słuchacze Studium mogą połączyć podstawy teoretyczne z praktyką ewaluacji. Nasza kadra to wybitni specjaliści w zakresie prowadzenia i projektowania ewaluacji, a także wybitni metodologowie i eksperci zaznajomieni z problematyką Unii Europejskiej.

prof. dr hab. Ireneusz Białecki, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Ewaluacji i Studiów nad Edukacją w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Kierował wielu badaniami nad edukacją. Zainteresowania badawcze: nierówności w dostępie do edukacji, polityka edukacyjna ,ewaluacja edukacji, szkół wyższych i polityki naukowej. Redaktor naczelny półrocznika ?Nauka i Szkolnictwo Wyższe?, członek prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN

mgr Agnieszka Borek, specjalizuje się w ewaluacji programów unijnych o tematyce edukacyjnej i społecznej. Jest autorką lub współautorką ponad 50 raportów z ewaluacji ex-ante, on-goin i ex-post. Prowadzi szkolenia i wykłady na studiach podyplomowych na temat ewaluacji, monitorowania, wskaźników projektów, metodologii badań społecznych. Prezeska Zarządu ?Ery Ewaluacji?. Jest absolwentką Szkoły Trenerów STOP. Jest prezesem zarządu Grupy Badawczej ? Era Ewaluacji

dr Anna Darska, była szefowa biura Przedstawicielstwa United Nations Delelopment Programme (UNDP) w Polsce. w latach 1998-2002 dyrektor Fundacji Francja Polska. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Informatycznej, trener w dziedzinie zarządzania różnorodnością, Vice-Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko Francuskiej. Autor licznych projektów i programów szkoleniowych. Ewaluacją zajmuje się od 1990 r., zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy europejskich od 1995 r. W dziedzinie ewaluacji projektów i programów prowadziła ewaluacje projektów i programów edukacyjnych we Francji, Meksyku i jako ekspert zewnętrzny OECD. Koordynowała przygotowanie oceny stanu prawnego polskich polityk i ustawodawstwa w stosunku do Acquis Communautaire w przygotowaniu do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych (Avis). Kierowała realizacją licznych programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju instytucjonalnego. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w planowaniu, zarządzaniu, monitorowaniu i raportowaniu projektów europejskich z administracja rządową i samorządową (Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Fundacja Francja Polska) oraz projektów finansowanych m.in. z funduszy strukturalnych, jako szefowa biura przedstawicielstwa UNDP w Polsce (portfolio projektów ok. 50 mln Euro).

mgr Joanna Kica

dr Magdalena Łukasiuk, doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Posiada duże doświadczenie badawcze i dydaktyczne dydaktyczne zdobyte m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Ma także praktykę jako trenerka; w dziedzinach komercyjnych specjalizuje się w tematyce związanej z Public Relations. Magdalena Łukasiuk brała udział w wielu projektach badawczych związanych z dziećmi i młodzieżą, z profilaktyką uzależnień oraz z przedsięwzięciami i instytucjami ze sfery kultury, a także w badaniach na potrzeby Public Relations. Projektowała i prowadziła także projekty badawcze jako koordynator.

mgr Agnieszka Pfeiffer

mgr Justyna Ratajczak, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ma szerokie doświadczenie w zakresie ewaluacji programów współfinansowanych ze środków UE: przedakcesyjnych (Phare), w ramach NPR 2004-2006 (SPO WKP), w obecnym okresie programowania (ewaluacja ex-ante PO PT i PO Południowy Bałtyk), jak i innych (Program Leonardo da Vinci). Jest współautorką pierwszych w Polsce opracowań dotyczących ewaluacji Funduszy Strukturalnych (2004 r.). Brała udział w projektach międzynarodowych prowadząc ewaluacje w Polsce, ale także np. opracowując wskazówki dotyczące monitoringu i ewaluacji na Ukrainie.

dr Robert Sobiech, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada także w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i w Podyplomowym Studium Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień ewaluacji programów i polityk publicznych, analiz polityk publicznych, oraz komunikacji społecznej i komunikacji polityk i programów publicznych. Autor badań ewaluacyjnych programów i projektów prowadzonych przez administrację rządową i organizacje pozarządowe (m.in. Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Biuro ds. AIDS, Miasto Stołeczne Warszawa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Uczestnik zespołów doradczych i ekspert m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Zdrowia, Kancelarii Sejmu. Uczestnik polskich i międzynarodowych programów badawczych analizujących efekty polityk publicznych (m.in. OECD, UNDP, UNDCP, European Centre for Social Policy Research, Japan Center for International Exchange).

dr Tomasz Sobierajski, doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Ewaluacji i Edukacji Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator polskich i międzynarodowych projektów badawczych, ekspert ministerialny z zakresu badań społecznych i ewaluacji

dr Elżbieta Soszyńska

dr hab. Paweł Benedykt Sztabiński, profesor UW, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie kieruje Ośrodkiem Realizacji Badań Socjologicznych. Wcześniej konsultant metodologiczny w instytutach badania opinii i rynku. Specjalista w zakresie metodologii socjologicznych badań typu ilościowego. Kierownik i uczestnik licznych polskich i międzykrajowych projektów badawczych. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką realizacji badań.

   Zajęcia na Studium prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego: socjologów, ekonomistów, statystyków, a także przez specjalistów z zakresu polityki unijnej, jak również przez profesjonalnych ewaluatorów. Dzięki temu słuchacze Studium mogą połączyć podstawy teoretyczne z praktyką ewaluacji. Nasza kadra to wybitni specjaliści w zakresie prowadzenia i projektowania ewaluacji, a także wybitni metodologowie i eksperci zaznajomieni z problematyką Unii Europejskiej.

 

prof. dr hab. Ireneusz Białecki, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu  Ewaluacji i Studiów nad Edukacją w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Kierował wielu badaniami nad edukacją. Zainteresowania badawcze: nierówności w dostępie do edukacji, polityka edukacyjna ,ewaluacja edukacji, szkół wyższych i polityki naukowej. Redaktor naczelny półrocznika  ?Nauka i Szkolnictwo Wyższe?, członek prezydium Komitetu Naukoznawstwa PANmgr Agnieszka Borek, specjalizuje się w ewaluacji programów unijnych o tematyce edukacyjnej i społecznej. Jest autorką lub współautorką ponad 50 raportów z ewaluacji ex-ante, on-goin i ex-post. Prowadzi szkolenia i wykłady na studiach podyplomowych na temat ewaluacji, monitorowania, wskaźników projektów, metodologii badań społecznych. Prezeska Zarządu ?Ery Ewaluacji?. Jest absolwentką Szkoły Trenerów STOP. Jest prezesem zarządu Grupy Badawczej ? Era Ewaluacjidr Anna Darska, była szefowa biura Przedstawicielstwa United Nations Delelopment Programme (UNDP) w Polsce. w latach 1998-2002 dyrektor Fundacji Francja Polska. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Informatycznej, trener w dziedzinie zarządzania różnorodnością,  Vice-Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko Francuskiej. Autor licznych projektów i programów szkoleniowych. Ewaluacją zajmuje się od 1990 r., zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy europejskich od 1995 r. W dziedzinie ewaluacji projektów i programów prowadziła ewaluacje projektów i programów edukacyjnych we Francji, Meksyku i jako ekspert zewnętrzny OECD. Koordynowała przygotowanie oceny stanu prawnego polskich polityk i ustawodawstwa w stosunku do Acquis Communautaire w przygotowaniu do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych (Avis). Kierowała realizacją licznych programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju instytucjonalnego.  Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w  planowaniu, zarządzaniu, monitorowaniu i raportowaniu projektów europejskich z administracja rządową i samorządową (Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Fundacja Francja Polska) oraz projektów finansowanych m.in. z funduszy strukturalnych, jako szefowa biura przedstawicielstwa UNDP w Polsce (portfolio projektów ok. 50 mln Euro).

dr Grażyna Kacprowicz, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w socjologii struktur społecznych oraz problemach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Od 1992 do 2006 roku pracowała w sektorze publicznym, kierując programami PHARE  wspierającymi reformę administracji publicznej, w tym Programem Inicjatyw Lokalnych. W latach 1995-1998 kierowała Fundacją na Rzecz Rozwoju Administracji Publicznej. Pracowała także w Fundacji Francja-Polska kierując programem współpracy zdecentralizowanej. Od 2001 do 2006 roku pełniła funkcję dyrektora generalnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

mgr Joanna Kica

dr Magdalena Łukasiuk, doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Posiada duże doświadczenie badawcze i dydaktyczne dydaktyczne zdobyte m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Ma także praktykę jako trenerka; w dziedzinach komercyjnych specjalizuje się w tematyce związanej z Public Relations. Magdalena Łukasiuk brała udział w wielu projektach badawczych związanych z dziećmi i młodzieżą, z profilaktyką uzależnień oraz z przedsięwzięciami i instytucjami ze sfery kultury, a także w badaniach na potrzeby Public Relations. Projektowała i prowadziła także projekty badawcze jako koordynator.

mgr Agnieszka Pfeiffer

mgr Justyna Ratajczak, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ma szerokie doświadczenie w zakresie ewaluacji programów współfinansowanych ze środków UE: przedakcesyjnych (Phare), w ramach NPR 2004-2006 (SPO WKP), w obecnym okresie programowania (ewaluacja ex-ante PO PT i PO Południowy Bałtyk), jak i innych (Program Leonardo da Vinci). Jest współautorką pierwszych w Polsce opracowań dotyczących ewaluacji Funduszy Strukturalnych (2004 r.). Brała udział w projektach międzynarodowych prowadząc ewaluacje w Polsce, ale także np. opracowując wskazówki dotyczące monitoringu i ewaluacji na Ukrainie.

dr Robert Sobiech, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada także w  Krajowej Szkole Administracji Publicznej i w Podyplomowym Studium Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień ewaluacji programów i polityk publicznych, analiz polityk publicznych, oraz komunikacji społecznej i komunikacji polityk i programów publicznych. Autor badań ewaluacyjnych programów i projektów prowadzonych przez administrację rządową i organizacje pozarządowe (m.in. Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Biuro ds. AIDS, Miasto Stołeczne Warszawa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Uczestnik zespołów doradczych i ekspert m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Zdrowia, Kancelarii Sejmu. Uczestnik polskich i międzynarodowych programów badawczych analizujących efekty polityk publicznych (m.in. OECD, UNDP, UNDCP, European Centre for Social Policy Research, Japan Center for International Exchange). 

dr Tomasz Sobierajski, doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Ewaluacji i Edukacji Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator polskich i międzynarodowych projektów badawczych, ekspert ministerialny z zakresu badań społecznych i ewaluacji 

dr Elżbieta Soszyńska

dr hab. Paweł Benedykt Sztabiński, profesor UW, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie kieruje Ośrodkiem Realizacji Badań Socjologicznych. Wcześniej konsultant metodologiczny w instytutach badania opinii i rynku. Specjalista w zakresie metodologii socjologicznych badań typu ilościowego. Kierownik i uczestnik licznych polskich i międzykrajowych projektów badawczych. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką realizacji badań.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171