Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

Rekrutacja

16:28
Zajęcia na Studium rozpoczynają się w semestrze letnim (w marcu) i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w cyklu sobotnio-niedzielnym po 6 zjazdów weekendowych w semestrze. Podstawowym warunkiem udziału w Studium jest posiadanie dyplomu studiów wyższych I lub II stopnia (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie o przyjęcie na Studium
  2. Wypełniony kwestionariusz osobowy
  3. Dyplom lub odpis dyplomu szkoły wyższej
  4. CV
  5. Dowód wpłaty czesnego lub odpowiedniej jego raty na konto Uniwersytetu Warszawskiego (nr konta i tytuł wpłaty)
  6. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
Dokumenty można przesyłać drogą mailową na adres studiumewaluacji@uw.edu.pl ,  dostarczyć lub przesłać pocztą do sekretariatu Studium:

Podyplomowe Studium Ewaluacji
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69 p. 103
00-927 Warszawa

TERMINY
Studium przyjmuje 30 słuchaczy. Rekrutacja na Studium jest otwarta, a o przyjęciu na decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie Studium kompletu wymaganych dokumentów.Rekrutacja na VIII edycję Studium trwa do 15 lutego 2013 roku.

 

CZESNE
Opłata za 2 semestry Studium wynosi 3950 PLN. Istnieje możliwość zapłaty za Studium w dwóch ratach. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Studium, płatność za Studium może zostać rozłożona na więcej niż dwie raty.Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Warszawski, WSNSiR (34-00-00)
ISNS Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawanr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 6084 9499W tytule należy podać: Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE (edycja VII), imię i nazwisko

 

Uwaga!
W razie wyczerpania 30-osobowego limitu miejsc przed dniem 15 lutego 2013 roku odpowiednia informacja zostanie niezwłocznie podana na stornie internetowej Studium.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171