Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 3/1994

16:50

POLITYKA NAUKOWA- ZAŁOŻENIA I INSTRUMENTY REALIZACJI

Komitet Badań Naukowych, Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Cele, priorytety, finansowanie. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993, 5

Rada Nauki przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Warunki intelektualnego rozwoju społeczeństwa polskiego 21

Klucz do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju tkwi w technice.

Wywiad z profesorem Stefanem Kwiatkowskim, ekspertem ONZ, UNESCO i UNIDO ds. edukacji oraz rozwoju nauki i techniki 32

Andrzej Ziabicki, Ocena indywidualnych naukowców i zespołów naukowych 39

Barbara Stefaniak, Naukometria i możliwości wykorzystania wyników badań piśmiennictwa naukowego w kreowaniu polityki naukowej 48

Julita Jabłecka, Zasady oceny projektów badawczych w Polsce 64

Alexander Vajda, Ivan Rais, Analiza potencjału naukowo-badawczego instytucji szkolnictwa wyższego w Republice Słowackiej 82

SZKOLNICTWO WYŻSZE ? ADAPTACYJNO?Ć I MECHANIZMY FINANSOWANIA

Witold Pakuła, Wybrane problemy gospodarki finansowej szkół wyższych w Polsce 88

Jan Dzurko, Finansowanie szkolnictwa wyższego w Republice Słowackiej 98

Harry Bradley Sagen, Przystosowanie szkolnictwa wyższego do otoczenia. Kilka uwag o wzorze amerykańskim 102

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171