Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 5/1995

16:52

JAKOŚĆ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ? PRÓBY OCENY

Julita Jabłecka, Szkolnictwo wyższe: ocenianie, wska?niki osiągnięć ? przegląd problematyki 7

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Ocena jakości szkolnictwa wyższego w krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej 23

Maria Wójcicka, Jakość kształcenia a akredytacja ? mechanizmy i procedury oceny. Przykład Polski 32

JAKO?Ć W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

Szkolnictwo wyższe ? szanse i zagrożenia, rozmowa z prof. dr Jerzym Osiowskim, przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 47

Mirosław Łoboda, System akredytacji szkoleń menedżerskich Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM 53

Jerzy Wo?nicki, Andrzej Kraśniewski, Podstawowe elementy funkcjonalne i strukturalne oraz przesłanki zapewnienia jakości w elastycznym systemie studiów 67

Ewa Chmielecka, Barbara Minkiewicz, Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska, Jakość kształcenia i jej ocena w Szkole Głównej Handlowej 99

Emil Panek, Reforma studiów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w świetle zmian zachodzących w polskim szkolnictwie wyższym, 117

Aleksander Przystanowicz, Marian Obara, Praca dydaktyczna nauczycieli w opinii studentów medycyny 128

Mirosława Jastrząb-Mrozicka, Miłowit Kuniński, System awansu w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych 135

SYSTEM OCENY JAKO?CI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W WYBRANYCH KRAJACH

Antonius I. Vroeienstijn, Kilka uwag na temat stosowania systemu zewnętrznej oceny jakości w szkolnictwie wyższym ? podstawowe zasady i warunki 158

Mark M.H. Frederiks, Don F. Westerheijden, Peter J.M. Weusthof, Wpływ oceny jakości na szkolnictwo wyższe w Holandii 180

Michel Hoffert, Umowy między państwem a uniwersytetami we Francji: nowa koncepcja autonomii uniwersytetu 196

John R. Mallea, Nadzorowanie oraz ocenianie kolegiów i uniwersytetów w Kanadzie 203

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Podstawowe cechy systemu finansowania szkół wyższych w krajach OECD 211

Piotr Bielecki, Ekonomiczna efektywność kształcenia w wymiarze indywidualnym i społecznym 228

Elżbieta Soszyńska, Metody oceny ekonomicznej efektywności kształcenia a możliwości ich wykorzystania 244

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171