Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 11/1998

16:58

PROBLEMY NAUKI I POLITYKI NAUKOWEJ

Polityka naukowa Komitetu Badań Naukowych dziś i jutro. Wywiad z prof. dr hab. Andrzejem Wiszniewskim, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych 7

Badania uniwersyteckie w okresie przejściowym ? streszczenie raportu OECD 13

Julita Jabłecka, Wybrane problemy mobilności pracowników naukowych ? mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, kariery oraz rekrutacja kadry naukowej 31

Hanna Gulczyńska, Ewa ?wierzbowska-Kowalik, Mobilność pracowników naukowych w Polsce w świetle badań przeprowadzonych w instytutach naukowych 49

SZKOŁY WYŻSZE I RYNEK PRACY

Maria Wójcicka, AKA-UKA: pokojowe współistnienie czy wybór między samoregulacją a centralnym sterowaniem? 75

Andrzej Korczyński, Iwona Ludomirska, Romuald Żyła, Z doświadczeń zastosowania systemu komputerowego DYSKCHEM w dydaktyce podstaw chemii w szkole wyższej 86

Elżbieta Rutkowska, Adam Fijewski, Studenci akademii medycznych wobec wybranych zagadnień kultury fizycznej 93

Piotr Bielecki, Barbara Minkiewicz, Podmioty polityki rynku pracy jako ?ródło informacji o popycie na absolwentów ekonomii i zarządzania 100

MOJA UCZELNIA

Marek Witkowski, Warunki wstępne zapewniania jakości kształcenia, czyli rzecz o sprzątaniu 117

Arnold Pabian, Jarosław Ratajczak, Opiniowanie pracy nauczycieli akademickich przez studentów 124

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171