Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

Informacja dla autorów

17:40

Artykuły o objętości do około 1 arkusza wydawniczego (tj. 40 tys. znaków drukarskich w tekście ciągłym), łącznie z bibliografią i streszczeniem, prosimy nadsyłać w jednym egzemplarzu, w formie jednostronnego wydruku oraz w wersji elektronicznej (pod edytorem tekstu MS Word) e-mailem lub na płycie CD na adres redakcji:

Centrum Badań Polityki Naukowej Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

e-mail: a.galkowski@uw.edu.pl

Terminy nadsyłania materiałów:

  • do numeru za pierwsze półroczekoniec grudnia roku minionego,

  • do numeru za drugie półrocze – koniec czerwca danego roku.

Wszystkie nadesłane artykuły są opiniowane przez dwóch recenzentów.

Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonywania skrótów.
W nadsyłanych (zamawianych) tekstach prosimy o dołączenie oświadczenia, że autor jest jedynym autorem (współautorem) złożonego tekstu lub o ewentualne ujawnienie istotnego, merytorycznego wkładu innych osób (odnoszącego się do koncepcji czy metod wykorzystanych w nadesłanym tekście). Pragniemy w ten sposób uniknąć zarzutów o nie zabezpieczanie się przed zjawiskami znanymi pod nazwą „ghost i guest” writngu. ( „ghostwriting”  nieujawniony we współautorstwie lub referencjach czyjś istotny merytorycznie wkład; „guestwriting”  dopisanie czyjegoś współautorstwa bez istotnego merytorycznie wkładu).

Nie przyjmujemy do druku recenzji książek. Wyjątek mogą stanowić artykuły recenzyjne.

Informujemy równocześnie, że Redakcja nie zwraca materiałów nie przyjętych do druku.

Strona tytułowa:

  • Imię i nazwisko autora

  • Adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail.

Tekst:

Tekst główny, bez specjalnego formatowania, prosimy drukować czcionką Times New Roman, 12 punktów, z zachowaniem przynajmniej 1,5 interlinii. Tekst ten powinien być poprzedzony streszczeniem w języku polskim (do 2/3 strony) oraz krótką notką biograficzną autora.

Słowa kluczowe:

Poniżej streszczenia, prosimy umieścić słowa kluczowe – od trzech do pięciu.

Przypisy tekstowe:

Przypisy objaśniające lub uzupełniające tekst właściwy, z zachowaniem numeracji ciągłej w całej pracy, prosimy umieszczać na dole strony.

Np.: Artykuł ukazał się po raz pierwszy w czasopiśmie „Science and Public Policy” 2000, vol. 27, nr 5.

Przypisy bibliograficzne

Przypisy te powinny zostać umieszczone bezpośrednio w tekście głównym.

Np.: (Jung 1994, s. 393).

Bibliografia:

Literaturę wykorzystaną zapisujemy według jednej normy w całej pracy, w formie tzw. harwardzkiego opisu bibliograficznego.

Np.: Jung K.G. 1994, Nietzsches  Zaratustra, London;

Antonowicz D., Przyszłość uniwersytetu, jego kształtu, funkcji i wzorów działania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/21.

Tabele i rysunki:

Każda tabela bądź rysunek, kolejno ponumerowane w całym artykule, powinny zostać opatrzone tytułami. Tabele, w razie potrzeby, uzupełniamy o objaśnienia i przypisy, które umieszczone pod tabelami, powinny zostać oznaczone małymi literami.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171