Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

19 października 2012

NAUKA I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Nr 1-2/35-36/2010

09:45

SZKOLNICTWO WYŻSZE ? MASOWOŚĆ I JAKOŚĆ

Od Redakcji, 7

Uniwersytet w procesie przemian.
Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Wilkinem, 9

Anna Marszałek, Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku, 17

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał, Pod znakiem jakości ? priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce, 30

Joanna Korpus, Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego w polskich publicznych uczelniach wyższych w świetle badań pilotażowych, 60

Radosław Dawidziuk, Analiza sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1997-2006 ? wybrane aspekty, 75

Marcin Pigłowski, Ocena punktowa publikacji recenzowanych i monografii naukowych, 87

Jan Boguski, Rola i miejsce biblioteki uniwersyteckiej we współczesnym świecie, 95

Dominika Walczak, Mobilność międzynarodowa naukowców. Płeć i posiadanie rodziny jako czynniki różnicujące?, 103

*   *   *

Ireneusz Białecki, Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej, 117

Cristina Allemann-Ghionda, Reforma szkolnictwa wyższego w Niemczech ? akademickie przedsiębiorstwo w budowie, 125

Helena Anna Jędrzejczak, ?Nowe syllabusy? a kształcenie młodego pokolenia polskich humanistów, 143

Anna Klimczak, Ukryty uniwersytet. Hidden curriculum w dokumentach Procesu Bolońskiego, 149

Bartłomiej Błesznowski, Michał Bujalski, Polityka edukacyjna jako polityka prawdy w społeczeństwie ponowoczesnym, 160

*   *   *

Janina Jóźwiak, Projekt ?Foresight Akademickie Mazowsze 2030? ? wprowadzenie, 172

Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska, Kadra akademicka szkół wyższych Warszawy i Mazowsza, 175

Stanisław Macioł, Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza, 198

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz, Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza, 224

Maria Romanowska, Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego, 250

Ewa Antoniak, Wyzwania dla Akademickich Biur Karier na Mazowszu, 265

*   *   *

Mariusz Goniewicz, Problematyka kształcenia ratowników medycznych w Polsce ? proponowane rozwiązania, 275

Tomasz Kowalski, Politologia w ofercie dydaktycznej polskich uczelni. Informacja i analiza, 294

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171